U wilt onroerende zaken, bijvoorbeeld los land kopen, verkopen of verpachten. Bij deze processen is het prettig om samen te werken met een deskundige partner. Wij bemiddelen, zodat u zekerheid hebt over de voorwaarden waaronder de overeenkomst tot stand komt.

Bemiddeling bij kopen en verkopen

Een aan- of verkoop is een complexe handeling waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Onderdelen van de transactie zijn o.a. baten, lasten, informatieplicht en risico-overdracht. Een voorbeeld van een last is bijvoorbeeld een zakelijk recht dat is, of wordt gevestigd op een perceel. Met duidelijkheid, transparantie en een actieve houding zullen wij tijdens het aan- of verkoopproces de betrokken partijen tot een overeenstemming begeleiden. Ook bij Grondverwerving in de zin van de HWBP kunnen wij u van dienst zijn.

 

Verpachten

Wij kunnen u bijstaan in het onderhands, openbaar of via inschrijving verpachten van los land. Om de transparantie te vergroten en potentiële pachters een gelijke kans te geven, kiezen steeds meer grondbezitters voor het verpachten via inschrijving. De voordelen van het digitaal verpachten via inschrijving zijn hieronder weergegeven:

  • notaris controleert het biedingsproces;
  • alle geïnteresseerden kunnen een bieding uitbrengen;
  • weergave van de percelen op smartphone inclusief uw locatie;
  • direct op de locatie uw bieding uitbrengen;
  • landelijke en lokale publicatie van de verpachting;
  • uw eigen voorwaarden, bepalingen en pachtovereenkomst;
  • tegen een zeer gunstige prijs.

Voor het online verpachten via inschrijving zijn wij een samenwerking aangegaan met stichting Pachtbank.

 

Grondverwerving HWBP

Grondverwerving in het kader van het Hoogwater Beschermingsprogramma “HWBP” kan een langdurig en soms ingewikkeld proces zijn. Om een waterkering te versterken is in veel gevallen het eigendom van grond nodig. Of er moet een zakelijk recht gevestigd zijn teneinde de werkzaamheden te realiseren en in stand te houden. Mede in verband met het grote aantal betrokken grondeigenaren en de tijdsdruk, moet de grondverwerving HWBP tijdig worden gestart en planmatig worden aangepakt.

 

Kwaliteit dienstverlening

Ons deskundige team staat u bij tijdens dit ingewikkelde proces. Onze rentmeesters zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Tevens zijn zij ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Etiënne Hack is daarnaast ingeschreven in het register Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding. Op deze wijze borgen wij de kwaliteit van dienstverlening. Daarnaast hebben de rentmeesters ruime ervaring bij het onderhandelen over het verwerven van eigendommen en/of het vestigen van zakelijke rechten. Wij hebben allemaal een ‘landelijke’ achtergrond, daarom kunnen we onszelf goed inleven in de situatie van de grondeigenaren in het landelijk gebied.

 

Zakelijke rechten kabels en leidingen

In Nederland hangen kabels en leidingen nog maar zelden boven de straat. De ondergrond herbergt nutsvoorzieningen zoals waterleidingen, elektriciteits- en glasvezelkabels, gasleidingen en rioolbuizen. De Belemmeringenwet Privaatrecht regelt in Nederland dat zakelijke rechten gevestigd kunnen worden, zodat deze leidingen en kabels ook daadwerkelijk gelegd kunnen worden.

 

Minnelijke overeenstemming

Veelal wordt minnelijke overeenstemming bereikt met een eigenaar over (te vestigen) zakelijke rechten t.b.v. kabels en leidingen, ook wel opstalrecht genoemd. De overeenstemming schept de kaders voor het aanleggen en in stand houden van de verbinding. Dat is nodig om de aanleg en het beheer van de leiding mogelijk te maken. Wij zijn het gezicht van onze opdrachtgever, daarom hechten wij veel waarde aan een goede relatie met de rechthebbende. Dit staat bij ons centraal in de opdracht om te komen tot een recht van opstal.