Vastgoedadvies op maat

Een vastgoedadvies op maat, specifiek aangepast aan de wensen en behoeften van onze opdrachtgever. Dat is waar wij voor staan. Wij verrichten advieswerkzaamheden voor particulieren en overheden.

Zakelijke rechten

Zakelijke rechten zijn rechten die rusten op een zaak of een ander goed. Voorbeelden hiervan zijn: eigendom, erfpacht, mandeligheid, opstal, etc. Wij adviseren u bij geschillen met betrekking tot deze rechten. Ook kunnen we u helpen bij het vestigen of vervreemden van deze rechten.

Etiënne Hack maakt deel uit van de ‘erfpacht advies commissie’ van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Rentmeesters.

Persoonlijke rechten

Een persoonlijk recht betreft een recht dat samenhangt met de persoon. Denk hierbij aan: huur, pacht en bruikleen. Persoonlijke rechten zijn gevestigd ten behoeve van een persoon of bedrijf. Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij het overeenkomen van deze rechten, of bij het overdragen daarvan. Ook in geval van geschillen m.b.t. deze rechten bieden wij u ook graag ondersteuning.

Onteigening

In de Grondwet is bepaald dat: ‘onteigening alleen kan geschieden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling, een en ander naar bij of krachtens de wet te stellen voorschriften’.

Met het laatste gedeelte van de vorige zin wordt verwezen naar de Onteigeningswet. Deze wet bepaalt in welke gevallen (onder welke titel) de vervreemding van eigendom kan plaatsvinden. Ook beschrijft de wet hoe de volledige schadeloosstelling eruit ziet.

Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben.

Uitgangspunt is dat de eigendomspositie voor de onteigening gelijk is aan die na de vervreemding. Dit betekent dat als u een vrijstaande woning in eigendom heeft, u ook na de procedure de mogelijkheid moet hebben om een vrijstaande woning te kopen.

Wij begeleiden zowel het minnelijke verwervingstraject als de administratieve onteigeningsprocedure.

Als deskundige op het gebied van onteigening staat Etiënne Hack ingeschreven in het register DOBS (Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding). Door permanente educatie op het gebied van onteigening garanderen wij een hoogwaardig en actueel vastgoedadvies op het gebied van onteigening.

Restgroen

Percelen in eigendom bij gemeenten, ook wel restgroen genoemd, dienen niet te allen tijde een doel. In financieel mindere tijden kan de behoefte bestaan deze percelen te verkopen of verhuren. De eerste stap bestaat uit een inventarisatie. Daarna geven wij onderbouwd vastgoedadvies. Is de verkoop of verhuur van deze percelen rendabel?

Een koppeling aan het ArcGis systeem zorgt voor massale levering van kaarten, voorzien van perceel specifieke informatie. Vervolgens wordt de data verrijkt met informatie over de wensen van betrokken partijen. Dit geeft de mogelijkheid om potentieel geïnteresseerde kopers specifiek te benaderen. Denk bijvoorbeeld aan eigenaren van aangrenzende percelen. Op deze manier is de gemeente haar inwoners beter van dienst en wordt het restgroen nuttig ingezet.

De achterliggende Excel tabellen worden gebruikt om automatisch aanbiedingsbrieven te creëren die ingezet worden bij de volgende stap. Deze efficiënte werkwijze bespaart veel kosten voor de gemeente. Aan het einde van het project blijft een overzichtelijk resultaat over. ArcGis kan gegevens uitwisselen met overige kaartprogramma’s zoals bijvoorbeeld NedBrowser en UMN Mapserver.

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling wordt gedreven door veranderende markten, wijzigingen in visie op het gebied van ruimtelijke ordening en ondernemerschap. In het begeleiden van deze complexe ontwikkelingen ligt onze kracht. Omdat wij kennis van ruimtelijke ordening combineren met accurate waarderingen van onroerende zaken. Dit draagt bij aan een daadkrachtige en efficiënte aanpak van de ontwikkeling van het gebied.

Wij voeren taxaties uit en ondersteunen u, bij deze processen, met raad en daad. In het kader van onze werkzaamheden hebben deze veranderingen veelal betrekking op glastuinbouwlocaties en de intensieve veehouderij. Provinciale subsidies t.b.v. herstructurering van land- en tuinbouwlocaties zorgen voor het steuntje in de rug.

Ook in andere sectoren en in de stedelijke omgeving zijn functieverandering en herstructurering aan de orde van de dag. Daarom werken wij samen met Stadsrentmeesters om u ook in deze vraagstukken te kunnen ondersteunen.

Kavelruil

Met een (vrijwillige) kavelruil kunnen meerdere gebiedsdoelen worden gerealiseerd. Kavelruil vindt zowel plaats op basis van vrijwilligheid als met een wettelijke grondslag.

Wij begeleiden vrijwillige kavelruilprocessen, dat is waar onze kracht ligt. Het gebruik van ArcGis stelt ons in staat om informatie over de wensen van grondbezitters te koppelen aan perceelinformatie. Hierdoor worden potentiële ruilingen inzichtelijk. Zo realiseren wij de meest wenselijke situatie voor alle betrokkenen.