Taxaties voor verschillende doeleinden

Taxeren is het inschatten van de waarde van onroerende zaken. Een onafhankelijk, erkend en kundig persoon voert de taxaties uit. Op ons kantoor werken registertaxateurs die zijn ingeschreven in de volgende kamers: ‘Wonen’ en ‘Landelijk Vastgoed’.

U kunt kiezen om taxaties uit te voeren vanwege de volgende redenen:

  • aan- en verkoop (incl. financiering);
  • onteigening;
  • balanswaardering;
  • planschade & nadeelcompensatie;
  • verzekering.

 

Aan- en verkoop

Aankoop

Weet wat u koopt! Bij de aan- of verkoop van een onroerend goed, is een taxatie vaak wenselijk. Zo voorkomt u verrassingen en ongeplande, noodzakelijke uitgaven. Denk hierbij aan: verwijderingskosten voor asbest of de reparatie van een dak of fundering.

Voor de financiering van de aankoop van een onroerende zaak vestigt de financier een hypotheekrecht op het onderpand. Door financiers wordt vaak gevraagd naar zowel een taxatie van de marktwaarde, als een inschatting van de executiewaarde van het onderpand. Deze worden door een registertaxateur aangeleverd.

Verkoop

Waarom wilt u bij de verkoop van uw onroerende zaak een taxatie hebben van de marktwaarde? Dit kan de verkoop bespoedigen en het geeft inzicht in alles wat van invloed is op de waarde van uw eigendom. Onze registertaxateurs zijn u op deze gebieden graag van dienst.

Onteigening

In de Grondwet is bepaald dat: ‘onteigening alleen kan geschieden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling, een en ander naar bij of krachtens de wet te stellen voorschriften’.

Het laatste gedeelte van de zin verwijst naar de Onteigeningswet. Hierin is bepaald in welke gevallen (onder welke titel) de vervreemding van eigendom kan plaatsvinden. Ook wordt beschreven hoe de volledige schadeloosstelling eruit ziet.

Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben.

Uitgangspunt is dat de eigendomspositie voor de onteigening gelijk is aan die na de vervreemding. Dit betekent dat, als u een vrijstaande woning in eigendom heeft, u na de procedure ook de mogelijkheid hebt om een vrijstaande woning te kopen. Wij begeleiden zowel het minnelijke verwervingstraject als de administratieve onteigeningsprocedure.

Als deskundige op het gebied van onteigening staat Etiënne Hack ingeschreven in het register DOBS (Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoedingen). Door permanente educatie op het gebied van onteigening, garanderen wij hoogwaardige en actuele adviezen op het gebied van onteigening.

Balanswaardering

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn vastgoedbeleggingsinstellingen verplicht om éénmaal per jaar het vastgoed door een onafhankelijke taxateur te laten taxeren. Ook gemeenten zijn in het kader van de BBV verplicht tot waardering van haar voorraadposities. Een taxatie van de balanswaarde van onroerende zaken vraagt om maatwerk. Wij verzorgen de volledige taxatie voor u, inclusief het onderzoek naar de kadastrale eigenschappen, feitelijke kenmerken, planologische status, onderliggende afspraken en marktontwikkelingen.

Planschade of nadeelcompensatie

Wanneer u als persoon of uw bedrijf schade ondervindt van een wijziging in een bestemmings- of inpassingsplan, of een rechtmatig overheidsbesluit, kunt u deze in bepaalde gevallen verhalen. De wet voorziet in regelingen t.b.v. planschade of nadeelcompensatie. De taxaties die hiervoor nodig zijn voeren wij graag voor u uit.

Planschade

Planschade kan ontstaan wanneer de overheid een bestemmingsplan of inpassingsplan vaststelt. De schade wordt berekend door de maximale invulling bij het oude bestemmingsplan af te zetten tegen de maximale invulling van het nieuwe bestemmingsplan/inpassingsplan. Het verschil is de schade die u lijdt, ofwel de waardedaling van uw bezit.

Een gedeelte van de schade, te weten twee procent van de waarde, komt altijd voor rekening van de gedupeerde. Schade die behoort tot het normaal maatschappelijk risico, wordt in zijn geheel niet vergoed.

Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie is (niet anderszins verzekerde) schade die ontstaat door een rechtmatig overheidsbesluit. Het afsluiten van een weg is hier een goed voorbeeld van. U kunt hierdoor bijvoorbeeld inkomensschade lijden.

Onder voorwaarden is het bestuursorgaan verplicht tot het vergoeden van de onevenredige nadelen. Ook hier geldt: schade die behoort tot het normaal maatschappelijk risico wordt in zijn geheel niet vergoed. Dit in tegenstelling tot de zogenaamde ‘abnormale last’ welke wel voor vergoeding in aanmerking komt.

Als deskundige op het gebied van planschade of nadeelcompensatie staat Etiënne Hack ingeschreven in het register DOBS (Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding). Door permanente educatie op het gebied van planschade en nadeelcompensatie garanderen wij hoogwaardige en actuele adviezen op dit vakgebied.

Taxatie t.b.v. verzekering

Als uw opstallen goed verzekerd zijn betekent dat een beperking van uw risico’s. Als na schade blijkt dat de verzekeringswaarde te laag is treft dit u in financiële zin. Het vaststellen van de juiste waarde van uw eigendommen t.b.v. de verzekering is daarom van groot belang.

De kans is groot dat uw verzekering (een gedeelte van) de kosten voor de (periodieke) taxatie betaalt. Veelal hanteert de verzekeraar deze getaxeerde waarde als werkelijke herbouwwaarde, daarom is het rendabel om uw opstallen te laten taxeren. Zo vermijdt u dat u uw schade achteraf dient aan te tonen bij uw verzekeraar.