Pachtprijzen 2016

Is de pachtprijs die u betaalt als agrariër of ontvangt als grondeigenaar eigenlijk wel rechtsgeldig? Een verrekening met terugwerkende kracht is mogelijk!

Nieuwe pachtnormen van kracht per 1 juli 2016

Het ministerie van Economische Zaken stelt ieder jaar de hoogst toelaatbare pachtprijzen vast. Deze gelden voor los land (akkerbouw-, gras-, en tuinland) en hoeves (agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen). De pachtprijzen worden jaarlijks in opdracht van het ministerie van Economische Zaken door LEI Wageningen UR berekend. Dit gebeurt conform het bepaalde in het Pachtprijzenbesluit 2007. En rekening houdend met het besluit van 31 oktober 2013 tot wijzing van het Pachtprijzenbesluit 2007. De nieuwe pachtnormen zijn per 1 juli 2016 van kracht. Ze kunnen vanaf dat moment in rekening gebracht worden bij de pachter.

Rekenmodule

In het Pachtprijzenbesluit 2007 wordt onderscheidt gemaakt tussen los land en hoeves. In dit artikel beperken we ons tot de pachtprijsherziening van los land. Bij het wijzigen van de pachtprijs wordt gewerkt met ‘veranderpercentages’ welke zijn gebaseerd op de grondbeloning en het vereist rendement van de verpachter. Hoe de grondbeloning en het vereist rendement worden berekend kunt u nalezen in hoofdstuk 2. paragraaf 2. van het Pachtprijzenbesluit 2007. Voor het daadwerkelijk berekenen van de herziene pachtprijs dient rekening te worden gehouden met diverse rekenregels. Deze rekenregels en veranderpercentages zoals aangegeven in de bijlage van de brief van de Staatssecretaris Van Dam van 23 mei 2016 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, heeft Hack Rentmeesters voor u verwerkt in een pachtrekenmodule. Via onderstaande buttons kunt u vanaf het jaar 2014 uw pachtprijs herzien.

Toelichting veranderpercentages

De veranderpercentages in 2016 zijn aanzienlijk hoger dan de veranderpercentages in 2015. De verandering van de percentages kan worden verklaard door het verschil in grondbeloning tussen 2014 en 2009 met elkaar te vergelijken en vervolgens een koppeling te maken met de marktontwikkeling in het betreffende jaar. Met het document “Pachtnormen 2016 Berekening hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarische bedrijfsgebouw en agrarische woning, LEI Wageningen UR 2016.” waarin een overzicht van de gemiddelde grondbeloning per pachtregio per jaar is opgenomen kan men dit goed vergelijken. Zo was het jaar 2009 een zeer slecht inkomensjaar voor de melkveehouderij en 2014 een jaar waarin de melkprijzen beduidend hoger lager, wat te verklaren valt door het afschaffen van het melkquota. De pachtprijsregio IJsselmeerpolders en Zuidwestelijke akkerbouwgebied zijn de enige regio’s met een negatief veranderpercentage van respectievelijk -5% en -6%. Dit heeft er voornamelijk mee te maken dat de prijs voor consumptieaardappelen in het seizoen 2014-2015 lager lag dan voorgaande jaren. Daarentegen waren de zetmeelprijzen in seizoen 2014-2015 een stuk beter, waardoor de veranderpercentages in het noordoosten flink zijn gestegen.

Wilt u op gedetailleerd niveau weten hoe de pachtnormen tot stand zijn gekomen dan verwijzen wij u door naar het document ”Pachtnormen 2016 Berekening hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarische bedrijfsgebouw en agrarische woning, LEI Wageningen UR 2016.