In de Grondwet is bepaald dat: ‘onteigening alleen kan geschieden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling, een en ander naar bij of krachtens de wet te stellen voorschriften’.

Met het laatste gedeelte van voormelde zin wordt verwezen naar de Onteigeningswet. Hierin is bepaald in welke gevallen (onder welke titel) de vervreemding van eigendom kan plaatsvinden. Ook wordt beschreven hoe de volledige schadeloosstelling eruit ziet.

Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben.

Uitgangspunt is dat de eigendomspositie voor de onteigening gelijk is aan die na de vervreemding. Dit betekent dat als u een vrijstaande woning in eigendom heeft, u na de procedure ook de mogelijkheid moet hebben om een vrijstaande woning te kopen.

Wij begeleiden zowel het minnelijke verwervingstraject als de administratieve onteigeningsprocedure.

Als deskundige op het gebied van onteigening staat Etiënne Hack ingeschreven in het register DOBS (Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoedingen). Door permanente educatie op het gebied van onteigening garanderen wij hoogwaardige en actuele adviezen op het gebied van onteigening.