Nieuwe pachtnormen 2019

Minister Carola Schouten van LNV heeft in juni van dit jaar de pachtnormen opnieuw vastgesteld. Per 1 juli dit jaar, zijn de nieuwe pachtnormen 2019 van kracht. Voor 9 van de 14 pachtprijsgebieden, is de regionorm verhoogd. Dit geldt voor los bouw- en grasland, ten opzichte van 2018.

Dit varieert van een veranderpercentage van 4% in bijvoorbeeld Zuidwest Brabant, tot 16% in het Rivierengebied en 17% in het Centraal veehouderijgebied.

In gebieden met overwegend akkerbouw zijn er echter ook negatieve veranderpercentages geconstateerd. Zo daalt de regionorm in bijvoorbeeld het Zuidwestelijk akkerbouwgebied met maar liefst 38%.

Er is een mogelijke verklaring voor deze grote verschillen tussen de positieve tendens in gebieden met overwegend melkveehouderij en de negatieve tendens in de akkerbouwgebieden. Deze is gelegen in het systeem op basis waarvan de pachtnormen zijn vastgesteld. Hiervoor worden de bedrijfsresultaten gehanteerd van akkerbouw- en melkveebedrijven in de 5 jaren voorafgaand aan het recente pachtjaar. Voor de pachtnormen voor 2019 betekent dit de periode 2013-2017. Hierbij is met 2012 voor de akkerbouwgebieden een goed inkomensjaar afgevallen, terwijl het inkomensjaar 2017 tegenviel. Daarentegen gold voor de melkveehouderij juist het tegenovergestelde: het financieel matige jaar 2012 maakte plaats voor de cijfers van het goede inkomensjaar 2017. Dit had tot gevolg dat het gemiddelde inkomen in deze sector aanzienlijk toenam.

Via de volgende link treft u de volledige pachtnormen voor het jaar 2019 aan: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/06/Regionormen-en-veranderpercentages-2018-en-2019_0.pdf

Wilt u zeker weten of de pachtprijs die u momenteel betaalt of juist ontvangt, conform de voorgeschreven wijze tot stand is gekomen? Onze rentmeesters adviseren u hier graag bij.